"Selamat datang di situs The Bali Buzz, www.rah-toem.blogspot.com"
Home » » SALINAN WIRAMA RAMAYANA (RAJANI)

SALINAN WIRAMA RAMAYANA (RAJANI)

Advertisement
 1. Āthari pejaĥ nikanğ trisira sīgra hulūnya tibā,

  Ring sampune padem itrisirah gelis tenggek ipun ulung

  Dadi ta masē masēng iti kanāng kara dūsana weh,

  Dados nyagjag ngwales ipun sang kara miwah sang dusana,

  Saha bala mānglayāng kadi ta mēgha katōna ireng,

  Rawuhing prajurit ngindang waluya gulem ipun kanten selem,

  Karata lakādga cākra winawānya ya tūlya kilāt.

  Pedang, kris, cakra baktan ipun punika saksat tatit.


 2. Hana mamanāh panāh kadi ta bājra panāhnya bisa,

  Wenten malih niwakang panah tan bina kilat panah ipun maupas,

  Talini panāhnya rōdra kumupāk kaharān gelapa,

  Tali panah ipun kabinawa ngrebek tan pendah searan kilap,

  Ragu suta bāyu bājra ya padhā ni panāh nira bāp,

  Panah ida sang Rama waluya bayu bajra akeh pisan,

  Ya ta ku menē kanāng kala tibā sahanānnya pejāh.

  Punika sane ngenen iraksasa ulung sakatah ipun padem.


 3. Ri pati nikāng musūh si kara dūsana lēn tri sirāh,

  Ring sampune padem I meseh sang kara dusana miwah I trisirah,

  Makinasekēl gelāna ta si sūrpanakā manangis,

  Sayan sekel ibuk ipun ni surpanaka ngeling,

  Dadi malayū tekēn ajarakēn ta kakā nya pejāh,

  Dados gagelisan rawuh nguningayang belin ipun padem,

  Ri sira ta sāng dasā nana masē ya mahā manesēl.

  Ring ida sang rawana ipun nangkil misadya maselselan.


 4. Prabhu kita rāwanā tisaya sākti jayēng bhuwana,

  Ratu dewa agung sang rawana tanpa tandingan wisesa molih ring jagate,

  Pranata musūh ta bhākti matakūt sahanānnya kabēh,

  Ngandap kasor meseh iratu nyembah ajerih sakancan ipun sami,

  Surapati sāng hyang īndra tuwi bhākti sirā pranatha,

  Ratun dewatane bhatara indra wyakti bhakti ida nungkul,

  Karama widhūrnayā wya kita hīna tamāt panulus.

  Ring tepengan punika kirang naya palungguh iratu katunan tan wenten nulus.


 5. Hana kari cārakān ta ya kinōn maha sēng pratiwi,

  Wenten kantun utusan iratu kandikayang ngumbara ring jagate,

  Sumusupanāng alās bisama sātru hanā matapa,

  Nyluksukin alase tenget genah mesehe ngawangun tapa,

  Yatika tahān ta āywa umenēng pwa kitē bisama,

  Punika kayunin mangkin sampunang meneng palungguh iratu,

  Ya íka kadūrnayān ta hamengāni balān ta pejah.

  Punika katuna naya nana yan palungguh iratu sanr ngawinang wadwan iratu padem.


 6. Sikara sidūsanā trisira sūra sudīra pejah,

  Ikara idusana trisirah prawira pageh sampun padem,

  Lumaku kinōn matūnggwa rikanāng giri dhāndaka ya,

  Kandikayang mamargi mangda magebag irika ring gunung dandakane,

  Matikapisān tamān pabisa dēnika sāng matapa,

  Padem pramangkin tanpa ngundili antuk sāng ngwangun tapa,

  Praka sita rāma lāksmana matī ya tamān pamales.

  Kasub sāng rama laksmana mademang ipun tan polih ngwales.


BERSAMBUNG..................................................................


0 komentar:

Post a Comment