Nilai-nilai Yadnya yang ada dalam Ramayana dan Contoh Kekawin Ramayana


1. Nilai-nilai Yajna yang terdapat dalam cerita Ramayana adalah sebagai berikut:
- Manusa yadnya, digambarkan ketika Bharata melaksanakan upacara penobatan sebagai Raja.
- Pitra Yajna, digambarkan ketika Dasarata dikremasi.
- Pitra Yajna, digambarkan melalui sikap Rama yang berbhakti kepada Ayahnya dengan mentaati sumpah ayahnya.
- Manusa Yajna, tergambar dalam bentuk persahabatan antara Rama dengan Sugriwa untuk saling tolong menolong.
- Dewa yajna, digambarkan ketika Sita melakukan pemujaan pada Dewa Agni, dan lain sebagainya2. CONTOH WIRAMA

Hana sira Ratu dibya rēngőn, praçāsta ring rāt, musuhnira praṇata, jaya paṇdhita, ringaji kabèh, Sang Daçaratha, nāma tā moli
Artinya:
Ada seorang Raja besar, dengarkanlah. Terkenal di dunia, musuh baginda semua tunduk. Cukup mahir akan segala filsafat agama, Prabhu Dasarata gelar Sri Baginda, tiada bandingannya

Sira ta Triwikrama pita, pinaka bapa, Bhaṭāra Wiṣḥnu mangjanma inakaning bhuwana kabèh, yatra dōnira nimittaning janma.
Artinya
Beliau ayah Sang Triwikrama, maksudnya ayah Bhatara Wisnu yang sedang menjelma akan menyelamatkan dunia seluruhnya. Demikian tujuan Sang Hyang Wisnu menjelma menjadi manusia.

Guṇa mānta Sang Daçaratha, wruh sira ring Wéda, bhakti ring Déwa, tar malupeng pitra pūja, māsih ta sirêng swagotra kabèh.
Artinya
Cukup berprestasi Sang Dasarata. Ia mahir mempelajari Veda dan berbakti kepada para Dewa, tak lupa kepada para leluhur. Ia sayang kepada seluruh sanak keluarga

Post a Comment

2 Comments