"Selamat datang di situs The Bali Buzz, www.rah-toem.blogspot.com"
Home » » GEGURITAN PANAH PASUPATI sane kagurit olih I G.N.Agung Sandy Warman, S.Pd.H

GEGURITAN PANAH PASUPATI sane kagurit olih I G.N.Agung Sandy Warman, S.Pd.H

Advertisement

Geguritan panah pasupati


 


 

PUPUH SINOM

1. PINIH AJENG LAN ATURANG

Inggih Ida Dane pamiarsa, sane kapertama ngiring ja mengaturang

2. RASA BHAKTI RING HYANG WIDHI

Paricihna astiti bhakti sane sujati majeng ring Ida Hyang Widhi Wasa

3. PAMEKAS RING SANG HYANG SASTRA

Pinih utama sane kahaturan bhakti nenten ja wenten tios majeng ring sunar Ida sane meparagayang Sang Hyang Sastra

4. MAKA DEWA MARING AJI

Napi sane mawinan asapunika?, duaning Ida wantah dewaning kaweruhan

5.AJI SASTRA SANE SUCI

Ida wantah pinaka Dewa ring sehananin Aji Sastra sane mautama

6.SADURUNG TITIANG MENGATUR

Inggih..inggih,, sadurung titiyang ngelanturang atur

7.CRITA NE SAMPUN KALOKTAH

Mengaturang uningayang inggian carita sane sampun kasub kasumbung, pamekasne ring umat hindu ring jagat Bali puniki

8.CRITA PANAH PASUPATI

Inggih punika indik carita PANAH PASUPATI

9.NGIRING DUMUN

10.NGATURANG PANGASTUNG KARA

Pinaka pemungkah titiang ngaturang gegitan puniki, ngiring cakupang kara kalih mengaturang pangastung kara, "Om Swastyastu".

 

PUPUH SINOM

1.NE MANGKIN LANTUR CRITAYANG

Inggih… ring galahe puniki jaga lantur uningayang titiang indik geguritan puniki

2.WENTEN DAITYA SANE SAKTI

Duk rahina sane sampun lintang kocap wenten sang merage raksasa sane sakti pisan

3.TEN PRESIDA KE KASORANG

Sangkaning saktin iraksasa punika ngelangkung, punika mawinan iraksasa ten presida kekasorang

4.OLIH DEWA SANE SIDI

Sehananin para dewata ne sane sakti-sakti nenten presida nandingin iraksasa

5.WYADIN MANUSA NE SAKTI

Sapunika taler, yadiastun wenten wong manusa sane kasengguhang mawisesa, nenten presida ngasorang iraksasa

6.SETATA NGERUSAK IPUN

Punika sane mahawinan sang sane maraga daitya punika mesolah ngulah laku,metingkah setata ngerusak

7.SANE WENTEN MARING JAGAT

Sami sane wenten ring jagat tiga ne puniki ke usak-asik olih iraksasa

8.TUR SAMI SANE MAURIP

Turmaning sehananin sane maurip, kesengsarain, kepademang olih iraksasa

9.WASTAN IPUN

10.WANTAH NIWATAKAWACA

Inggih..inggih munggwing wastan iraksasa punika wantah niwatakawaca


 


 

PUPUH GINADA

 1. I RAKSASA NGAWI NAYA

  Kacarita raris I raksasa sane mewasta niwatakawaca punika, ngrincikang naya wiweka sane singid

 2. NGEBUG JAGAT MARING SWARGI

  Munggwing naya sandi sane kabuatang wantah pacang ngusak asik mayuda maring para dewatane sane wenten ring swargi

 3. NGELAWAN PARA DEWATA

  Sane pinaka meseh iraksasa ring swargi inggih punika para dewa sami

 4. NGANGGE RAGA ANDEL TEGUH

  Sane kaangge mayuda taler sane kapiandelang olih iraksasa ring payudan nenten ja wenten tios wantah anggannyane sane kalintang teguh-teguh punika.

 5. AJERIH NENTEN KERASA

  Dwaning sampun kapiandel ring ragannyane teguh miwah sakti, punika mawinan iraksasa nenten ngerasayang ajerih yadiastun akidik

 6. NAPI MALIH
 7. SANE PACANG KEJEJEHANG

  Duaning asapunika buat kawisesan iraksasa niwatakawaca punika, mawastu nenten wenten sane pacang katakutin malih.

  PUPUH GINADA


   

 8. NENTEN MALIH KAUCAPANG

  Inggih para pamiarsa, nenten lantur uningayang titiang malih

 9. IRAKSASA MARING MARGI

  Munggwing sepemargan I raksasa sane pacang nyujur swargi

 10. KEWENTENANG JAGAT SWARGA

  Sane mangkin caritayang titiang indik kawentenan ring swargi ri tepengan punika.

 11. SAWIREH JAGA KAGEBUG

  Seantukan jagat swargi pinaka linggih para dewata pacang kajarah, kaperangin olih I satru

 12. OLIH SANG MERAGA DAITYA

  Sang meperaga satru sane pacang ngebug jagat swargi wantah para raksasa

 13. MENGAWININ
 14. PARA DEWATA SIAGA

  Inggih…kawentenan byutane kadi punika, ngawesanayang para dewa ne sami sayaga pacang nyanggra pariindike punika.


   

  PUPUH SEMARANDANA

 15. MANGKIN NATHA ING SWARGI

  Sane mangkin aturang titiang kewentenan sang pangwasa jagat swarga

 16. PINAKA RAJA DEWATA

  Ida maperagayang natha, kapiraja olih para dewata sane wenten ring jagat swargi sane mautama

 17. PANGWASA PARA DEDARI

  Wenten taler meraga widyadara miwah widyadari sane kakuasa olih ida

 18. MAPUSPATA SANG HYANG INDRA

  Ida sang maraga prabu ring swarga mapuspata inggih punika Sang Hyang Indra

 19. SAMPUN NGERASA TAN SIDA

  Kawyaktian ida sang hyang indra, mepekahyunan nenten presida antuk ida ngabuatang, napi ke punika ?

 20. NGASORANG MERAGA SATRU

  Sane nenten presida antuk ida, wantah ida nenten sumanggup pacang ngasorang sang meraga musuh sane marupa raksasa punika

 21. NGAWE SUNGSUT KAHYUN IDA

  Pariindikan ida nenten presida melanin jagat, mehawinan metu sedih wyakti ring pekahyunan ida sang hyang indra.


   

  PUPUH SEMARANDANA


   


   

 22. DEWA INDRA MENGHAYUNIN

  Riantukan wenten meraga satru sane jaga pacang ngebug jagat swarga, raris ida bhatara indra mengahyunin ring indike punika

 23. MANGELARANG EKA NAYA

  Maring pekahyunan ida sang hyang indra metu eka naya sane kalintang mautama

 24. EKA NAYA SANE SINGID

  Inggih…inggih…munggwing naya sane kabuatang olih ida bhatara indra saywakti singid pisan

 25. MANGDA KASOR I RAKSASA

  Eka naya sane karencanayang wantah pemargi sane jaga keangge ngasorang satru sane meraga raksasa inggih punika niwatakawaca

 26. RARIS IDA MENGHAYUNAN

  Ring sampune mepekahyunan, raris ida polih pemargi sane jaga kaambil kaangge ngasorang I satru

 27. PACANG MANUNASAN WANTU

  Dawning ida rumasa nenten presida antuk nandingin iraksasa, ida raris jaga ngrereh wantuan

 28. MARING MANUSA UTAMA

  Sane jaga katunasang wantu inggih punika ring sang maraga manusa sane mautama


   


   

  PUPUH GINANTI


   


   

 29. ULENG IDA RING PAKAHYUN

  Inggih sane mangkin ida bhatara indra malih mepekahyunan

 30. NIMBANGANG SANE KAJUDI

  Sane kekahyunin olih ida bhatara inggih punika nimbangan ring arsan ida

 31. RING SEHANANIN MANUSA

  Ida nunggalang adnyana, ngruruh ring sehananin jatma sane pacang katunasan wantu

 32. SANE UTAMA TUR SAKTI

  Saywakti, munggwing manusa sane jaga katunasang wantu wantah manusa sane mautama turmaning sakti

 33. PACANG PRESIDA NGASORANG

  Wantah jatmane sane mabudi utama, wruh ring sehananin aji peperangan sane pacang presida ngasorang sang meraga daitya punika

 34. IPUN IRAKSASA WYAKTI

  Manusa utama punika wyakti jaga presida ngemademang iraksasa.


   

  PUPUH GINANTI


   

 35. SANE KATUNASANG TULUNG

  Inggih,, ring sampune ida sang hyang bhatara indra mepikahyun, raris ida ngemolihang pemargi minakadi manusa utama sane jage
  katunasang wantu

 36. MARING PUTRAN PANDU WYAKTI

  Munggwing manusa utama turin mawisesa sane katunasang wantu wantah ja ring putran sang prabhu Pandu.

 37. SANG ARJUNA MUNGGWING WASTA

  Kewentenang putran ida sang prabhu Pandu inggih punika mapesengan Sang Arjuna

 38. SOLAH IDA SADU BUDI

  Ida sang arjuna yening rerehang ring parisolah wyakti parilaksanan ida sadhu budi

 39. MANGKIN IDA NANGUN TAPA

  Kewentenan ida sang arjuna sane pinaka putran pandu punika kantun nangun tapa sane mautama

 40. NUNGGALANG KAHYUNE SUCI

  Ring sehananin nangunan tapa punika kedasarin antuk pekahyunan idane sane nunggal


   

  PUPUH PUCUNG


   


   

 41. MARING GUNUNG,
 42. INDRAKILA SANE LUHUR

  Caritayang titian mangkin kewentenan ring gunung indrakila sane dahating mautama

 43. ARJUNA METAPA

  Irika ring gunung indrakila pinaka genah ida sang arjuna nangun tapa semadi

 44. PAGEH RING KAHYUNE SUCI

  Rikalaning ida sang arjuna nangun tapa wantah madulur antuk pekahyunan sane pageh turin suci

 45. SAMPUN MANUT

  Sampun wyakti kocapang manut

 46. RING TATA CARA MEYASA

  Manut ring sehananin tata titi nangunan tapa suci sane mautama


   

  PUPUH PUCUNG


   

 47. SAPUNIKU,
 48. MADULUR ANTUK PIKAHYUN

  Inggih…asapunika buat parilaksanan ida sang arjuna ritatkala nangun tapa, kadulurin antuk pikahyunan idane punika

 49. SANE NENTEN OBAH

  Pikahyunan ida putran pandu sane nyomanan punika nenten ja
  obah ring sajeroning nangun tapa

 50. ULENG NGASTAWA HYANG KAWI

  Ida sang arjuna nangun tapa, wyakti uleng pekahyunan idane ngastawa ida sang hyang parama kawi

 51. SAMPUN PATUT

  Sampun kocapang manut ring kedharman

 52. RING GAGELAR METAPA.

  Ngelarang sane kabaosang tapa yoga semadhi


   

  PUPUH DURMA


   

 53. SANG HYANG INDRA
 54. SANE MANGKIN CARITAYANG

  Inggih..sane mangkin jaga caritayang titiang buat kewentenan ida sang
  bhatara indra maring swarga loka

 55. MAPIKAHYUN PACANG NGUJI

  Ring sampune ida polih manusa utama sane kajudi, ida malih mapikahyun pacang nguji

 56. ANGGAN SANG ARJUNA

  Ida bhatara indra jaga nguji kawentenan anggan ida sang arjuna sane nangun tapa punika

 57. MANGDA SIDA KAUNINGAN

  Munggwing tatujon ida sang bhatara indra nguji sang arjuna tetuweknyane mangda presida kauningan antuk ida

 58. KEPAGEHAN MARING HATI

  Sumangdene pastika kauningan buat kepagehan pikahyunan ida sang arjuna

 59. MAKA CIHNANNYA
 60. MANUSA UTAMA WYAKTI.

  Duaning kepagehang maring hati wantah pinaka ciri sane nyihnayang patut kebaos manusa sane mautama


   

  PUPUH DURMA


   

 61. TILOTAMA
 62. MAKA MIWAH NI SUPRABHA

  Inggih..inggih.. kacarita wenten kocapang sang meraga istri maka kalih sane mapesengan Tilotama miwah Ni Supraba

 63. WIDYADARI KATITAHIN

  Maka kalih anak istri punika nenten ja wenten tios meperagayang widyadari sane karuntuhang titah olih ida sang hyang indra

 64. MANGDA SIDA NGODA

  Munggwing titah sane katiba ring widyadari maka kalih punika, inggih punika mangda presida maparisolah ngoda

 65. PETAPANE SANG ARJUNA

  Sane pacang kagoda olih widyadari tilotama miwah ni supraba wantah kewentenan sang arjuna sane nangun tapa

 66. ANTUK WARNI SANE LUIH

  Sane pacang keangge ngoda ida sang arjuna nenten wenten tios kewentanan paras sang widyadari maka kalih sane kalintang listuayu punika

 67. MANGDANE SIDA
 68. SANG ARJUNA KETANGININ

  Pengaptin ida mangda presida ngobah buat uleng pekahyunan sang arjuna nangun tapa, tur presida raris metangi.


   

  PUPUH GINADA


   


   

 69. NGIRING MANGKIN CARITAYANG

  Inggih ida dane pamiarsa,, ngiring mangkin lantur caritayang

 70. PARIDABDAB WIDYADARI

  Sane caritayang titiang mangkin, buat kewentenan paridabdab tilotama
  maka miwah ni supraba widyadari maring swargi

 71. RIKALANING PACANG NGODA

  Ritatkala widyadari maka kalih jaga pacang ngelaksanayang sapetitah sang hyang indra inggih punika ngoda sang arjuna

 72. SANG ARJUNA MARING GUNUNG

  Ngoda kewentenan sang pandu suta sane nyomanan nangun tapa ring gunung indrakila

 73. SANE KANTUN NANGUN TAPA

  Ring gununge punika sang arjuna nangun tapa semadhi antuk pekahyunan sane pageh

 74. WIDYADARI
 75. MABUSANA NE UTAMA

  Pidadab widyadari maka kalih sampun ngentosin busana antuk busana sane mautama pisan


   

  PUPUH GINADA


   


   

 76. MADULUR ANTUK ASMARA

  Kedulurin raris antuk pekahyunan widyadari maka kalih sane kaliput antuk semara

 77. SANE TUMBUH MARING HATI

  Maduluran semara sane metu maring hati

 78. NILOTAMA LAN SUPRABA

  Kewentenan widyadari maka kalih inggih punika tilotama miwah ni supraba duk punika

 79. SAMPUN KEBAYANG RING KAHYUN

  Rikalaning punika, widyadari maka kalih sampun mgerawatang ring pekahyunan

 80. BUAT PARAS SANG ARJUNA

  Sane merawat-rawat ring pekahyunan I widyadari maka kalih nenten wenten tion kewentenan warnin ida sang arjuna

 81. NGODA HATI
 82. WIDYADARINE KASMARAN

  Saywakti warnin sang arjuna sane bagus punika jeg sahasa ngoda hati mahawinan tilotama miwah ni supraba kasmaran ring pekarsan


   

  PUPUH PUCUNG


   


   

 83. MARING GUNUNG

  Caritayang sane mangkin kewentenan ring gunung indrakila

 84. WIDYADARI SAMPUN RAUH

  Irika sampun kocap rauh I widyadari maka kalih punika

 85. NGODA SANG ARJUNA

  Ring sampune rauh maring gunung indrakila, digelis raris widyadari
  maka kalih ngoda buat kewentenan sang arjuna sane nangun tapa

 86. ANTUK PARAS SANE MANIS

  Tilotama miwah ni supraba, ngoda sang arjuna wantah mesrana antuk paras sane kalintang jegeg

 87. TUTUR AYU

  Turmaning tutur ayu sane presida ngerasuk ring hati

 88. ANGGE NGUSIK SANG ARJUNA

  Punika kaangge serana ngoda sang arjuna.


   

  PUPUH PUCUNG


   


   

 89. SAPUNIKU
 90. WIDYADARI MARING GUNUNG

  Inggih..inggih.. asapunika buat parilaksanan widyadari maka kalih maring gunung indrakila punika

 91. NGLAKSANAYANG NAYA

  Ngemargiang buat naya sandi sane katitah olih ida bhatara indra

 92. MANGDA ARJUNA MATANGI

  Pengaptin idane mangda presida sang arjuna obah tur metangi
  saking tapa sane kemargiang

 93. TANPA SAHUR
 94. ARJUNA PAGEH RING TAPA

  Sakemaon sang arjuna nenten nyawis tur pageh ring pekahyunan nangun tapa


   

  PUPUH DURMA


   

 95. TILOTAMA
 96. LAN SUPRABA YA KUCIWA

  Dawning asapunika buat kepagehang sang arjuna nangun tapa ten presida ke goda, mehawinan I widyadari maka kalih kuciwa ring pekahyunan

 97. KE SWARGA LOKA MEWALI

  Duaning ten presida ngoda sang arjuna, raris tilotama maka miwah ni supraba mewali raris ke jagat swarga

 98. TANGKIL RING HYANG INDRA

  Widyadari maka kalih mewali ke swarga jaga menangkil ring ajeng ida sang bhatara indra

 99. MANGUBAKTI MARING IDA

  Ring sampune nampek ring linggih ida bhatara indra, tilotama miwah ni supraba mengaturang sembah bhakti majeng ring ida bhatara indra

 100. SAHA MANGATURANG SISIP

  Tumuli raris widyadari maka kalih ngelungsur pengampura

 101. NENTEN SIDA
 102. NGLAKSANAYANG TITAH SUCI

  Widyadari maka kalih mengaturang sisip sangkaning nenten presida ngemargiang titah suci sane karuntuhang olih ida bhatara indra


   

  PUPUH DURMA

 103. DEWA INDRA
 104. MAKA MIWAH DEWA SWARGA

  Ring sampune wenten atur widyadari maka kalih kadi punika, raris ida bhatara indra miwah para dewa sane wenten ring swarga duk punika, inggih sapunapi ?

 105. BAHAGIA MIRENG ORTI

  Nungkalik minakadi kewentenan pekahyunan ida bhatara, mesriak galang, rasa bagia ngeliput ring arsan ida bhatara sami.

 106. INDIK SANG ARJUNA

  Sane mehawinan kadi asapunika, duaning pastika sampun ring kewentenan ida sang arjuna uleng nangun tapa

 107. NENTEN OBAH MARING TAPA

  Ida sang arjuna nenten madue pekahyunan sane linglung utawi obah ritatkala ngastawa hyang kawi antuk tapa

 108. MAPEKAHYUN SANE TUNGGIL

  Ida sang arjuna sane kajudi olih ida hyang bhatara indra wyakti madrue pekahyunan sane tunggal

 109. MAKA CIHNA
 110. MANUSA SANE UTAMA

  Pekahyunan ida sang arjuna sane uleng, punika pinaka ciri, sane nyihnayang ida sang arjuna patut kaucapang manusa sane mautama.

   

  PUPUH MASKUMAMBANG


   


   

 111. SANG HYANG INDRA

  Kacarita sane mangkin ida sang hyang indra

 112. SUMANDANGSAYA RING HATI

  Metu raris ring arsan ida, pekahyunan sane bimbang ring kewentenan ida sang arjuna.

 113. NGANGKENANG ARJUNA

  Ida bhatara indra mengangkenang buat tetuek sang arjuna nangun tapa

 114. NGREREH BAHAGIA PEDIDI

  Hyang indra ngangkenang tetujon sang arjuna nangun tapa wantah kaangge ngrereh keliangan ring anggane kemanten

 115. RIKALANE NANGUN TAPA

  Ngereh keliangan sane kaanggen dasar olih sang arjuna nangun tapa

  PUPUH MASKUMAMBANG


   


   

 116. RARIS IDA
 117. MEMARGI KE GUNUNG SUCI

  Duaning asapunika buat kewentenan ring pekahyunan, digelis raris ida bhatara indra memargi ke gunung indrakila genah sang arjuna nangun tapa

 118. NAMPEKIN ARJUNA

  Ring sampune rauh ring gunung indra kila raris sang arjuna ketampekin

 119. NAKENANG KEBET RING HATI

  Munggwing sepengrawuh ida hyang indra jaga pacang nakenan pekebet sane wenten ring pekahyunan

 120. INDIK ARJUNA METAPA

  Sumangdene pastika kauningang buat tetujon sang arjuna nangun tapa

   

  PUPUH GINANTI


   

 121. ANTUK BUSANA SANG WIKU

  Rikala punika, ida hyang indra ngangge busana kadi busanan sang pandita sane utama

 122. SANG HYANG INDRA NYALIN WARNI

  Punika kaanggen magentosang rupa olih ida sang hyang indra

 123. MENAKENIN SANG ARJUNA

  Irika raris ida hyang indra ngawit metaken ring ida sang arjuna

 124. BAWOS IDA ALUS MANIS

  Tatkala ngruntuhang petaken ring sang arjuna, wyakti bawos ida sang haying indra alus tur manis

 125. UDUH CENING SANG ARJUNA

  "uduh..cening sang arjuna putran pandu ne utama idewa "

 126. BAPA METAKON NE MANGKIN

  "Dong cingakin buat sepengrawuh bapa ne jani,.ne jani ade ane lakar takonang bapa kapining idewa.."

   

  PUPUH GINANTI


   

 127. CENING BAGUS PUTRAN PANDU

  "cening..cening bagus sang arjuna putran padu ne nyomanan idewa"

 128. KSATRIA NE SUJATI

  "…Sumeken saja idewa meraga ksatria ne luih mautama.."

 129. NAPI TATUJON IDEWA

  "..ane sarat takonang bapa ne jani,,to sing ada len buat tatujon idewa ne jani.."

 130. NANGUN TAPA SANE LUIH

  "..buat tetujon idewane nangun tapa sane sarat uningang bapa.."

 131. TUR IDEWA TELEB PISAN

  "..ken ke ane ngeranayang bapa sarat metakon kapining idewa?, duaning idewa cingakin bapa teleb tur uleng pisan nangun tapa.."

 132. NENTEN OBAH MARING HATI

  " turmaning idewa tusing taen obah disajeroning kahyun idewa.."

  PUPUH GINADA


   

 133. WUS HYANG INDRA MAWECANA

  Ring sampune puput ida hyang indra mawecana kadi asapunika

 134. SANG ARJUNA RARIS NYAWIS

  Raris digelis kecawis olih ida sang arjuna

 135. ANTUK BAWOS ALUS BANBAN

  Ida sang arjuna nyawis wecanan hyang indra antuk bawos sane plapan alus

 136. "INGGIH RATU MRAGA WIKU

  "singgih ratu sang meraga pandita iratu..

 137. SANGKANING TITIANG METAPA

  Tityang nyawis sapetaken ratu pandita, buat tetujon titiange ngelaksanayang tapa

 138. KADI MANGKIN

  Tityang ngelaksanayang tapa ritepengan puniki

 139. MANGDA IRATU PAWIKAN

  Nika jaga atur uningayang titian mangda iratu presida uning

   

  PUPUH GINADA


   

 140. TATUJON TITYANG METAPA

  Singgih ratu sang pandita, munggwing pengapti ri sajeroning titian nangun tapa kadi mangkin

 141. MARING GUNUNGE PUNIKI

  Tityang nangun tapa iriki ring gunung indrakila

 142. TITYANG NGEMARGIANG DHARMA

  Sane dados unteng pengaptin tityang ten wenten lian, tityang wantah ngemargiang swadarma

 143. DHARMANING SATRIA LUHUR

  Tityang puniki ngemargiang swadarma dados ksatria sane kasengguh mautama

 144. MANGDANE SIDA MAGUNA

  Sumangdene presida tityang dados jatma ne maguna

 145. POLIH SANTI

  Ngemolihang kerahajengan

 146. SAJERONING KAHURIPAN

  Punika sane keaptiang titiang risajeroning maurip ring jagat puniki

   

  PUPUH GINADA


   

 147. PENGAPTIN TITYANG METAPA

  Tiyos ring punika, pengaptin titiang nangunang tapa sane mangkin puniki

 148. MANGDA SIDA DADOS SAKTI

  Mangdane presida tityang ngemolihang sane kewastanin aji kawruhan

 149. ANGGEN NGUWANTU I RAKA

  Tetuwek titiang ngerereh aji kawruhan punika, jaga pacang anggen tityang ngewantu belin titiang, ratu

 150. SANG YUDISTIRA KASENGGUH

  Belin tityang punika mapesengan Sang Yudistira

 151. PRESIDA NGAMBIL NEGARA

  Tityang jaga ngwantu belin tityang punika mangda presida ngambil panegaran ida

 152. SANE NGUNI
 153. KAREBUT SANG DURYODANA

  Mangda presida ngambil panegaran tityang sane dumun sampun karebut olih sang duryodana

  PUPUH GINADA


   

 154. YEN PRESIDA ANTUK TITYANG

  Singgih ratu, yening sampun presida dewek tityange punika

 155. NGEMOLIHANG SWECAN WIDHI

  Presida tityang ngemolihang waranugrahan ida hyang prama wisesa

 156. PASTIKA TITYANG PRESIDA

  Rikala punika, pastika sampun pacang presida antuk tityang

 157. PACANG NGWANTU NGEREBUT

  Tityang pacang presida ngwantu belin tityang ida sang yudistira mewali ngambil utawi ngerebut

 158. NE KEJAJAH DURYODANA

  Tityang sareng sameton tityang panca pandawa, jaga ngerebut malih panegaran tityang sane sampun kaambil olih
  sang duryodana

 159. MANGDA TREPTI

  Pengaptin tityang ngelaksanayang naya kadi asapunika mang
  presida ajeg

 160. NEMU SANTI JAGAT PADA"

  Presida raris jagate sami ngemolihang kerta raharja"

   

  PUPUH SEMARANDANA


   

 161. SAPUPUT ARJUNA NYAWIS

  Inggih ring sampune puput kadi asapunika buat penyawis sang arjuna

 162. SAPETAKEN SANG HYANG INDRA

  Menyawisin munggwing petaken ida bhatara indra

 163. MEWASTU HYANG INDRA SUKA

  Kagiat raris ida hyang indra gargita naring kahyun

 164. MIRENG ATUR SANG ARJUNA

  Gargitan kahyun ida hyang indra sangkaning miragi buat penyawis sang arjuna

 165. NANGUN TAPA MANGDA SIDA

  Mecihna sampun munggwing pengaptin sang arjuna nangun tapa

 166. NGARDI JAGATE RAHAYU

  Munggwing tatujon sang arjuna nangun tapa punika wantah ngardiang jagate kerta raharja

 167. LEPAS SAKING KASENGSARAN

  Tur presida jagate nenten keni kasengsaran

  PUPUH SEMARANDANA


   

 168. KAGIAT ARJUNA NGAKSI

  Irika raris ida sang arjuna kagiat menyingak

 169. SANG PANDITA MESEH RUPA

  Sane mahawinan kadi asapunika, duaning sang mraga wiku punika sampun mesalin warni

 170. MEWALI DADOS HYANG INDRA

  Warnin sang pandita punika mewali kejati mula, inggih punika maperagayang ida bhatara indra

 171. SANG ARJUNA MATUR SEMBAH

  Irika raris ida sang arjuna mengaturang sembah bhakti ring hyang indra

 172. NGATURANG GARGITAN MANAH

  Ida sang arjuna mengaturang penama bagian manah ring ida

 173. RARIS HYANG INDRA SUMAHUR

  Ida hyang bhatara indra raris ngruntuhang pawecana

 174. ANTUK BAWOS ALUS BANBAN

  Wecanan ida hyang indra ring sang arjuna wantah plapan alus

   

  PUPUH SINOM

 175. "CENING BAGUS SANG ARJUNA

  "..cening-cening bagus putran pandu, sang arjuna I dewa

 176. PUTRAN PANDU KAPING TRINI

  Idewa pinaka putran prabu pandu ne nyomanan

 177. NIRA MERASA GARGITA

  Apang idewa uning, ne jani nira merasa gargita pisan

 178. NGAKSI CENING ANE JANI

  Suba nyen nira presida ngaksi idewa ane jani

 179. MEPEKAHYUN SANE SUCI

  Suba tatas nyen baan nira, mula saja idewa maduwe pepineh ane sujati suci

 180. MENANGUNANG TAPA LUHUR

  Tatkala idewa nangunang tapa ne mautama dini di gunung indrakila

 181. ANTUK KAHYUN NENTEN OBAH

  Idewa nangun tapa medasar baan pekahyunansane pageh

 182. KAHYUN I DEWANE TUNGGIL

  Pekahyunan idewa mula sujati nunggil

 183. SAMPUN PATUT
 184. KASENGGUHANG WONG UTAMA

  Sangkaning idewa presida nangun tapa antuk pekahyunan uleng, patut saja kasengguh manusa mautama

  PUPUH SINOM

 185. JANI NIRA NGICEN PICA

  Nah ane jani nira lakar micayang idewa waranugraha

 186. GATRA SANE MAUTAMI

  Ento sing ada len tuah gatra sane mautama

 187. MANGDA IDEWA MIARSA

  Ento nyen ane lakar pidartayang nira kapining idewa, apang idewa presida mirengang

 188. NE GATRA PAWISIK SUCI

  Patut idewa uning, ni tuah pawisik ane suci lan singid

 189. SAKING SANG HYANG PRAMA KAWI

  Gatra ane suci ene tuah mawit saking ida hyang kawi

 190. SANG HYANG SIWA SANE LUHUR

  Mawit saking hyang widhi sane maperagayang sang hyang
  siwa

 191. LEDANG IDA RING IDEWA

  Jani nira ngewisikin idewa apang idewa tusing sebet,
  kasujatiane ida hyang siwa wyakti asung kapining idewa

 192. MICAYANG SANE KAAPTI

  Ida hyang siwa suci presida lakar ngisinin pengaptin idewa ne

 193. REH PUNIKA
 194. LANTURANG TAPAN IDEWA"

  Tuah keto ane dartayang nira teken idewa apange idewa tetep nglanturang petapan idewane…."

   

  PUPUH PANGKUR


   

 195. SANE MANGKIN KACARITA

  Inggih.. sane mangkin jaga lantur caritayang titiang

 196. KAWENTENANG NIWATAKAWACA BRANGTI

  Sane uningayang tityang mangkin buat kewentenan iraksasa niwatakawaca sane kalintang duka

 197. SAMPUN WYAKTI MIRENG IPUN

  Iraksasa brangti pisan risampun miragi orti

 198. PARIINDIK SANG ARJUNA

  Orti sane sampun kapiragi ten lian buat kewentenang ida sang arjuna

 199. NANGUN TAPA MAUTAMA MARING GUNUNG

  Sampun wyakti kapiragiyang, kewentenang ida sang arjuna nangunang tapa suci

 200. IRAKSASA NGUTUS WADWA

  Sangkaning brangti, raris iraksasa niwatakawaca ngutus wadwa

 201. RAKSASA MERAGA BAWI

  Munggwing wadwa sane kautus inggih punika maparagayang bawi alas

  PUPUH PANGKUR


   

 202. RARIS BAWI KATITAHANG

  Irika raris raksasa sane marupa bawi punika karuntuhang titah

 203. NGERUSAK WANA SANE WENTEN RING GIRI

  Indik titah sane ketiba ring ibawi, mangda presida ngusak asik wana sane wenten ring sehananin gunung indrakila

 204. ARJUNA RARIS TENGKEJUT

  Kacarita raris, ring sampune wenten byuta kadi asapunika,mengawinang ida sang arjuna dahat tengkejut

 205. METANGI MAKTA SENJATA

  Raris metu duka ring pekahyunan ida sang arjuna saha metangi makta senjata

 206. KABENTANGIN RARIS PANAH MARING SATRU

  Senjata marupa panah raris kabentangin nyasar I bawi

 207. DAWEG PUNIKA HYANG SIWA

  Ring galahe punika, kacarita kewentenang ida sang hyang siwa

 208. SAMPUN TEDUN MARING GIRI

  Ida hyang siwa suci tedun ring gunung indrakila punika

   

  PUPUH PANGKUR

 209. JAGA NYINGAK SANG ARJUNA

  Buat tetujon ida tedun ring gunung, wantah jaga pacang nyingak ida sang arjuna

 210. SAMPUN SIDA NANGUN TAPA SANE SUCI

  Duaning ida sang arjuna sampun presida ngelaksanayang tapa sane mautama

 211. SANG HYANG SIWA LEDANG RAWUH

  Buat keulengan pekahyunan sang arjuna metapa, ngawi ledang ida hyang siwa ngerauhin

 212. JURU BOROS ANGGAN IDA

  Ida hyang bhatara sida tedun maperagayang sekadi juru boros

 213. NE MAWIT SAKING SUKU KIRATA TUHU

  Munggwing rupan juru borose punika, wyakti sekadi manusa sane mawit sang silih sinunggil suku kirata

 214. TALER NGEMENTANGANG PANAH

  Daweg punika, suku kirata sane pinaka lawat hyang siwa taler ngementangin panah sane kabinawa

 215. SINARENGAN KALEPASIN

  Tumuli raris ring galahe punika, ida hyang siwa sinarengan sareng sang arjuna ngelepasin panah

  PUPUH DURMA


   

 216. PANAH MLESAT
 217. RARIS NANCEB BAWI ALAS

  Wyakti kabinawa pisan, panahe punika melesat nyujur ibawi tur raris nunjebin I celeng alas punika

 218. NGAWINANG I BAWI MATI

  Irika raris, ibawi punika digelis padem

 219. PANAHE MANUNGGAL

  Ri sampune ibawi mati, raris irika panah sang arjuna lan hyang siwa dados siki

 220. PANAH ARJUNA LAN SIWA

  Panah sang arjuna manunggal sareng panah bhatara siwa

 221. NGAWINANG BINGUNG RARIS

  Kewentenan panahe dados siki punika, mawinan ida sang arjuna miwah sang hyang siwa sane maperagayang wong kirata raris bingung

 222. SIRA PUNIKA
 223. SAMPUN MADEMANG I BAWI

  Bingung antuk nguningayang, sapasira ke menawi sampun presida ngemademang I bawi punika

   

  PUPUH DURMA


   

 224. SANG ARJUNA
 225. MAYUDA NGLAWAN HYANG SIWA

  Kewentenan indike kadi asapunika mehawinan raris merebat sang arjuna ngelawan wong kirata punika

 226. SALING PANAH IDA RARIS

  Payudane ngangsan ngagengang, sang mayuda raris saling panah

 227. WONG KIRATA KALAH

  Duk payudan punika, wong kirata kasor

 228. ELUNG PANAH SANG HYANG SIWA

  Irika panah ida hyang siwa ka elung olih sang arjuna

 229. PESIATE MAKA KALIH

  Raris payudane sang arjuna sareng wong kirata kelanturang malih

 230. TANPA SENJATA
 231. SANG ARJUNA KASOR RARIS

  Munggwing kewentenang payudane punika, maka kalih nenten mesrana senjata, irika sang arjuna kasor

  PUPUH GINANTI


   

 232. RISAMPUN ARJUNA LABUH

  duk punika sang arjuna labuh ring ajeng bhatara siwa sane maperagayang wong kirata

 233. MENAANANG RASA SAKIT

  Wyakti aduh..aduh..ida sang arjuna menaanang rasa sakit

 234. RARIS NGAMBEL COKOR SIWA

  Antuk naya wiweka raris sang arjuna presida ngambil cokor wong kirata jaga kapantigan

 235. KIRATA MESALIN WARNI

  Sakemawon, wawu pacang kapantigan, wong kirata punika raris meseh rupa

 236. MEWALI DADOS HYANG SIWA

  Wong kirata punika, mesalin rupa mewali dados sang hyang siwa suci

 237. ARDANARESWARA LUIH

  Ritatkala punika, ida sang hyang siwa maperagayang sang hyang ardanareswari

   

  PUPUH GINANTI


   

 238. ARDANARESWARA IKU

  Munggwing kewentanang ardanareswari punika

 239. LANANG WADON DADOS TUNGGIL

  Kewentenang ardanareswara punika wantah maperagayang lanang nunggil sareng istri

 240. MELINGGIH RING DUUR PADMA

  Munggwing palinggihan ida maring duur sekar padma

 241. ARJUNA RARIS MAMUJI

  Ngaksi kawentenang wong kirata dados hyang siwa, raris ida sang arjuna ngaturang sembah bhakti tur mamuji

 242. SANG HYANG SIWA NGELEDANGANG

  Raris sang hyang siwa ledang ring sembah hyang arjuna

 243. DUANING ARJUNA SUCI

  Keledangan hyang siwa sangkaning kaulengan sang arjuna metapa.

   

  PUPUH DURMA


   

 244. SANG HYANG SIWA

  Ritepengan punika kacarita raris ida hyang siwa, inggih sapunapi ?

 245. ASUNG MICAYANG NUGRAHA

  Ida sang hyang siwa, ledang micayang waranugraha kapining sang arjuna

 246. MAPAICA PANAH SAKTI

  Keledangan kahyun ida hyang siwa inggih punika mapaica panah sane sakti

 247. PANAH MADURGAMA

  Panah sane kapaica punika dahating madurgama pisan

 248. PASUPATI IKANG NAMA

  Panahe sane kapaica punika kasengguhang panah pasupati

 249. TUR KAICEN SASTRA AJI

  Tiosan ring panah, taler kaicen ajahan sastra suci

 250. MADAGING MANTRA

  Sastra punika madading mantra

 251. MANTRA SUCI TURIN SINGID

  Mantra sane kapica wyakti singid turmaning mautama pisan.

   

  PUPUH DURMA


   

 252. SAPUNIKA
 253. SAMPUN SIDA KAHATURANG

  Inggih pamiarsa,,wantah kadi asapunika presida antuk tityang mengaturang

 254. CERITA SANE UTAMI

  Presida tityang nembangang wyadin ngartos geguritan sane keambil saking kakawin arjuna wiwaha

 255. YENING WENTEN IWANG

  Yening prade wenten iwang tityang kadi mangkin

 256. RITATKALA MENGATURANG

  Iwang tityang tatkala mengaturang geguritan puniki

 257. GITA PANAH PASUPATI

  Ritatkala tityang ngaturang gegurtian sane memurda panah pasupati puniki

 258. NUNAS AMPURA

  Tityang nunas geng rna sinampura

 259. SINEB ANTUK PRAMA SANTIH.

  Inggih..pinaka pemuput, sineb tityang antuk parama santih "Om Santih Santih Santih Om"


   

   


   

  DAFTAR PUSTAKA


   

 • Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali.1990. Arjuna Wiwaha. Cetakan Kaping 2.


   

Suweta, I Made. 2008. Bahasa Kawi III (Pengantar Apresiasi Kesusastraan Kawi/Jawa Kuno). Fakultas Dharma Acarya IHDN Denpasar


2 komentar:

 1. keren tembangnya jarang logh yang masih nguri-uri kabudayan jawa
  kunjung balik ya mas
  http://geguritan.com/

  ReplyDelete
 2. suksma postingannya sangat membantu..

  ReplyDelete